masters

The lineage of the teaching:

Master Huang Xingxian, tai ji teacher of Patrick Kelly.

MouniMaharaj of Rajasthan, yogi teacher of Patrick Kelly.

Sheikh Abdoullah Dougan, sufi teacher of Patrick Kelly.

Master Patrick Kelly, our teacher.

(°1950)